I.

1.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, které vznikají na základě smlouvy uzavřené při nákupu zboží prostřednictvím internetových obchodů a webových stránek:

1.1.1.     www.monte-bu.cz;
1.1.2.     www.piazza.cz;
1.1.3.     www.pivnice-ucapa.cz;
1.1.4.     www.gelateria-piazza.cz;
1.1.5.     www.ukohoutu.cz;
1.1.6.     www.korekwines.cz;
1.1.7.     www.tackarna.cz;
1.1.8.     www.pijemevino.cz;
1.1.9.     www.jimebrno.cz;
1.1.10.   www.congustocatering.cz;
1.1.11.   www.tusi.cz;
1.1.12.   www.congusto.cz (dále jen „e-shop“).

 

1.2.    Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Con Gusto s.r.o., IČ: 047 02 557,
se sídlem Brno, Údolní 532/76, PSČ 602 00, která je provozovatelem e-shopu (dále jen „Prodávající“).

1.3.    Kupujícím se rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Za účelem vyloučení pochybností Prodávající výslovně uvádí, že nákup zboží prostřednictvím e-shopu za účelem podnikání, resp. za účelem jeho dalšího prodeje není možný.

1.4.    Zbožím se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, reklamní a dárkové předměty, dárkové poukazy a vstupenky na akce pořádané Prodávajícím v síti prémiových restaurací a služeb sdružovaných Prodávajících, a to podniků:
1.4.1.     Monte Bú restaurant & steakhouse;
1.4.2.     Ristorante Piazza;
1.4.3.     Pivnice U Čápa;
1.4.4.     Gelateria Piazza;
1.4.5.     Pivnice U Kohoutů;
1.4.6.     KOREK Wines;
1.4.7.     Con Gusto Catering;
1.4.8.     Svatby TuSi;
1.4.9.     JímeBrno;
1.4.9.     Táckárna (dále jen „restaurační síť“).

II.

2.1.    Kupující bere na vědomí, že smlouva uzavřená prostřednictvím e-shopu je uzavírána za použití prostředku umožňující komunikaci na dálku. Náklady spojené s užitím internetového připojení nebo náklady vynaložené za telefonní hovor pro účely uzavření smlouvy se řídí platným ceníkem poskytovatele internetového připojení nebo platným ceníkem telefonního operátora Kupujícího.

2.2.    Kupující bere na vědomí, že smlouvu lze uzavřít a veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá v českém jazyce.

2.3.    Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ustanovení od Podmínek je možné sjednat individuálně ve smlouvě, přičemž v takovém případě mají individuálně sjednaná ustanovení ve smlouvě přednost před zněním Podmínek.

2.4.    Kontaktní údaje Prodávajícího:
2.4.1.     adresa pro poštovní doručování: Con Gusto, Údolní 532/76, 602 00 Brno
2.4.2.     adresa pro elektronickou komunikaci: obchod@congusto.cz
2.4.3.     telefonní kontakt: +420 605 588 011

2.5.    Označení zboží včetně jeho popisu je uvedeno v rámci jednotlivých položek
zveřejněných e-shopu.

2.6.    Veškeré ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách. Součástí ceny zboží je daň z přidané hodnoty (tzv. DPH), kdy sazba této daně se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.

3.1.    Pro uzavření smlouvy Kupující zvolí zboží, které má v úmyslu zakoupit a následně zvolí požadované množství tohoto zboží. Postup uvedený v předchozí větě Kupující potvrdí stisknutím tlačítka „Přidat do košíku“ nebo „Objednat a přejít k platbě“.

3.2.    V okamžiku, kdy Kupující provede výběr veškerého zboží, které hodlá zakoupit, pokračuje stisknutím tlačítka „Objednávka“ nebo „Objednat a přejít k platbě“.

3.3.    Po stisknutí tlačítka „Objednávka“ nebo „Objednat a přejít k platbě“ bude Kupující vyzván, aby uvedl své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být zboží doručeno. Bude-li mít Kupující zájem o osobní odběr jeho objednávky na vybraném místě, které Prodávající v rámci e-shopu nabízí, může jako způsob doručení zvolit osobní vyzvednutí.

3.4.    Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat veškeré informace týkající se Kupujícího a dále údaje objednávaného zboží. V případě zjištění nesprávně zadaného údaje či informace, které Kupující zadal
do objednávky, může Kupující provést opravu vložených údajů či informací. Kupující objednávku odešle stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“. Dokončením objednávky je smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena, přičemž není-li dále stanoveno jinak, nelze obsah objednávky po jejím dokončení nadále měnit.

3.5.    Po uzavření smlouvy Prodávající zašle na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující uvedl v objednávce, potvrzení o uzavření smlouvy. Prodávající současně vystaví Kupujícímu daňový doklad o koupi zboží, který bude Kupujícímu předán při převzetí zboží.

3.6.    Okamžikem dokončení objednávky je objednávka pro Kupujícího závazná. Změna nebo zrušení objednávky je možné pouze ze strany Prodávajícího, avšak pouze v případě, kdy Prodávající kontaktuje Kupujícího se sdělením, že objednané zboží není dostupné. V případě nedostupnosti zboží zašle Prodávající Kupujícímu
na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce návrh na změnu objednávky. Nebude-li Kupující s návrhem souhlasit, informuje Prodávajícího v odpovědi
na návrh změny objednávky, že se změnou nesouhlasí. Vyjádřením nesouhlasu se považuje za odstoupení od smlouvy, čímž tato smlouva zaniká.

IV.

4.1.    V případě zájmu o zakoupení dárkového poukazu nabízí Prodávající dárkové poukazy v hodnotách: 500,- Kč, 1.000,- Kč, 1.500,- Kč, 2.000,- Kč, 2.500,- Kč, 5.000,- Kč a 10.000,- Kč.

4.2.    Kupující bere na vědomí, že peněžní částku odpovídající hodnotě poukazu je možné použít k úhradě zboží pouze jednorázově. V případě úhrady zboží, jehož celková hodnota je nižší než hodnota dárkového poukazu, se následný rozdíl mezi těmito hodnotami držiteli poukazu nevyplácí.

4.3.    Je-li držitel dárkového poukazu současně i držitelem věrnostní karty, která mu byla vystavena v důsledku jeho účasti ve věrnostním programu Prodávajícího, může být celá hodnota dárkového poukazu převedena na věrnostní kartu držitele.

4.4.    Dárkový poukaz není vázán na konkrétní osobu a je tedy volně přenositelný. Dárkový poukaz může být uplatněn v kterémkoliv restauračním zařízením spadající do restaurační sítě Prodávajícího.

4.5.    Platnost dárkového poukazu činí jedenáct (11) měsíců ode dne data jeho vystavení. Doba platnosti je rovněž uvedena na dárkovém poukazu.

4.6.    V případě zájmu o zakoupení reklamních a dárkových předmětů s vyobrazeným logem Prodávajícího nebo vyobrazeným logem některé z restaurace spadající
do restaurační sítě Prodávajícího, se výběr těchto předmětů řídí aktuální nabídkou zboží dostupného v e-shopu.

4.7.    Prodávající v rámci své restaurační sítě pořádá jednotlivé společenské události, kterých se účastní známé osobnosti v oblasti gastronomie, a které na těchto akcích prezentují své kulinářské dovednosti. Kupující se může účastnit těchto společenských událostí zakoupením vstupenky e-shopu provozovaného Prodávajícím. Bližší podmínky ohledně ceny vstupenek, data pořádání akce a dalších informací Prodávající zveřejňuje široké veřejnosti na svých webových stránkách www.congusto.cz a pro členy věrnostního programu Prodávajícího exkluzivně
s předstihem prostřednictvím e-mailových zpráv.

4.8.    V případě zájmu o obdarování držitele věrnostní karty vystavené v souvislosti s účastí tohoto držitele ve věrnostním programu Prodávajícího může Zákazník prostřednictvím e-shopu doplnit elektronickou peněženku držitele.

4.9.    Po zvolení možnost „Doplnit peněženku“ bude Kupující přesměrován do platební brány provozované Komerční bankou a. s. (dále jen „Banka“). Poskytovatel neodpovídá Zákazníkovi za dostupnost platební brány. Veškeré práva a povinnosti založené mezi Bankou a Zákazníkem včetně případných bankovních poplatků jsou realizovány za podmínek stanovených Bankou.

4.10. K doplnění elektronické peněženky částkou ve výši maximálně 10.000,- Kč může Kupující použít svou debetní nebo kreditní platební kartu Visa nebo Mastercard.

V.

5.1.    Na smlouvou uzavřenou mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím e-shopu
se vztahují ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku.

5.2.    Kupujícímu náleží dle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy
ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Kupující může pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle předchozí věty užít formulář dostupný zde.

5.3.    Vyplněný formuláře pro odstoupení od smlouvy Kupující zašle společně se zbožím, kterého se odstoupení od smlouvy týká, na adresu pro doručování uvedenou
čl. II. odst. 2.4. těchto Podmínek.

5.4.    Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího a Kupující tímto bere na vědomí,
že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže Kupující odstoupit od smlouvy
u vybraného zboží a služeb, zejména pak nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující
z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a dále o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.5.    Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které
od něho obdržel.

5.6.    Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující a Prodávající se mohou dohodnout na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků, avšak za předpokladu, že Kupujícímu tímto jiným způsobem nevzniknou další náklady.

5.7.    Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.8.    Nemůže-li být v případě odstoupení od smlouvy zboží vrácenou pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, upozorňuje Prodávající Kupujícího, že Kupující ponese náklady spojení s navrácením zboží. Zvolí-li Kupující jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady
na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.9.    Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí Prodávajícímu zboží úplné
a v nepoškozeném stavu. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

VI.

6.1.   Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Konečná kupní cena zboží bude stanovena v závislosti na vybraném způsobu doručení, který Kupující zvolí při objednání zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou
i náklady spojené s dodáním zboží.

 

6.2.    Pro zaplacení kupní ceny zboží může Kupující zvolit některý z níže uvedených způsobů:
6.2.1.     platba v hotovosti při převzetí zboží;
6.2.2.     platba přes internet.

6.3.    Pro doručení zboží může Kupující zvolit některý z níže uvedených způsobů:
6.3.1.     osobní vyzvednutí zboží ve zvolené provozovně vybrané restaurace z restaurační sítě Prodávajícího;
6.3.2.     doručení zboží prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „Pošta“);
6.3.3.     e-mailem na adresu zadanou v objednávce; tento způsob doručení je možný pouze v případě dárkových poukazů a vstupenek na akce pořádaných Prodávajícím.

6.4.      V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby přes internet je kupní cena uhrazena připsáním příslušné částky
na bankovní účet Prodávajícího.

6.5.      V případě platby přes internet se Kupující řídí pokyny poskytovatele elektronických plateb.

6.6.      Při převzetí zboží od Poštovního doručovatele je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit doručovateli. Shledá-li Kupující, že došlo k porušení obalu, které svědčí
o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí Kupující zásilku od doručovatele převzít. Převzetím Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky 
a náležitosti, přičemž na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

VII.

7.1.    Kupujícímu náleží práva z vadného plnění dle § 2165 a násl. občanského zákoníku. Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího.

7.2.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží
v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

7.3.    Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.4.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:
7.4.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
7.4.2.     se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
7.4.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
7.4.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
7.4.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.6.      Nemá-li zboží vlastnosti stanovené dle předchozího odstavce, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.7.      Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.8.      Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
7.9.      Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.10.    Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

VIII.

8.1.      V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

8.2.      Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX.

9.1.      Informace ohledně zpracovávání osobních údajů Kupujícího, zejména jaké údaje jsou zpracovávány, po jakou dobu, za jakým účelem a další nezbytné informace
o ochraně osobních údajů Kupujícího jsou dostupné zde https://www.congusto.cz/gdpr/ .

X.

10.1.    Prodávající není vůči Kupujícímu vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2.    Práva a povinnosti smlouvou a těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí právem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3.    Prodávající může znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Má se za to, že Kupující, který uzavírá smlouvu, souhlasí se zněním aktuálních Podmínek.

10.4.    Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2021.

 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

I.

1.1.    Tyto podmínky použití veřejné bezdrátové sítě (dále jen „podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi uživatelem a poskytovatelem, které vznikají při využití bezplatného přístupu na internet prostřednictvím bezdrátové sítě ConGusto Public (dále jen „síť“), která je uživatelům přístupna v prostorách restauračních zařízení:
1.1.1.     Monte Bú restaurant & steakhouse;
1.1.2.     Ristorante Piazza;
1.1.3.     Pivnice U Čápa;
1.1.4.     Gelateria Piazza;
1.1.5.     Pivnice U Kohotů;
1.1.6.     KOREK Wines;
1.1.7.     Táckárna (dále jen „prostory“).

1.2.    Poskytovatelem se rozumí obchodní společnost Con Gusto s.r.o., IČ: 047 02 557,
se sídlem Brno, Údolní 532/76, PSČ 602 00, která je provozovatelem sítě (dále jen „poskytovatel“).

1.3.    Uživatelem se rozumí jakákoliv fyzická osoba, která je prostřednictvím zařízení umožňující bezdrátové připojení, zejména mobilního telefonu, připojena prostřednictvím sítě k internetu (dále jen „uživatel“).

1.4.    Fyzická osoba se stává uživatelem dle předchozího odstavce okamžikem, kdy v prostorách poskytovatele připojí své zařízení k síti. Před prvním připojením k síti uživatel poskytne svůj souhlas s těmito podmínkami a se zpracováním svých osobních údajů a dalších údajů získaných na základě připojení k síti (dále jen „souhlas“). K udělení souhlasu dle předchozí věty dojde ze strany uživatele kliknutím tlačítko „Připojit“.

II.

2.1.    Uživatel může využívat síť k připojení k internetu pouze v souladu s těmito podmínkami a jen na základě uděleného souhlasu. Uživatel se zavazuje dodržovat povinnosti stanovené těmito podmínkami. Úplné znění podmínek je přístupné na webové stránce https://www.congusto.cz/vop/ .

2.2.    Uživatel je povinen seznámit se s úplným aktuálním zněním těchto podmínek před odesláním požadavku na zaslání přístupových údajů k síti.

2.3. Uživatel bere na vědomí, že pokud neudělí poskytovateli souhlas s těmito podmínkami, nebude mu umožněno připojení k síti.

2.4.    Uživatel bere rovněž na vědomí, že podmínkou připojení k síti je použití takového technického zařízení, které umožňuje bezdrátové připojení k síti prostřednictvím standardu IEEE 802.11 b, g, n, ac, ad, ax. Technické parametry uživatelova zařízení podporující náležitá standard bezdrátového připojení sdělí uživateli výrobce jeho technického zařízení.

III.

3.1.    Před připojením k síti je nezbytná registrace uživatele na registrační webové stránce poskytovatele. Uživatel bude na registrační webovou stránku poskytovatele přesměrován při prvním kliknutí na tlačítko připojit k síti na svém technickém zařízení. Při registraci do databáze poskytovatele uživatel uvede svou e-mailovou adresu, na kterou mu bude zaslány přístupové údaje k síti.

3.2.    Uživatel může kdykoliv zrušit svou registraci v databázi poskytovatele prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na adresu novinky@congusto.cz Poskytovatel vyřadí uživatele bez zbytečného odkladu po obdrží žádosti uživatele.

3.3.    Poskytovatel služby si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit obsah těchto podmínek, přičemž o provedení změn vyrozumí uživatele alespoň patnáct (15) kalendářních dnů před nabytím účinnosti provedených změn, a to na e-mailovou adresu uživatele. Nebude-li uživatel se změnou podmínek souhlasit, může v souladu se zněním předchozího odstavce doručit poskytovali žádost o zrušení jeho registrace.

IV.

4.1.    Při používání sítě je zakázáno:
4.1.1.     navštěvovat webové stránky obsahující pornografický obsah, rasovou, náboženskou nebo národnostní nenávist nebo obsah podněcující k násilí či užívání drog, případně jiný obsah, který je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;
4.1.2.     přetěžovat síť stahováním nebo odesíláním velkého objemu dat;
4.1.3.     zneužívat síť k šíření spamu, počítačových virů nebo činnosti mající za následek získání neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací poskytovatele nebo jiných uživatelů sítě;
4.1.4.     jakýmkoliv způsobem měnit nastavení parametrů sítě;
4.1.5.     pokoušet se získat neautorizovaný přístup k síti nebo cizích sítí.

4.2.    Uživatel bere na vědomí, že při jakémkoliv porušení těchto podmínek může dojít k jeho odpojení od sítě. Při závažném porušení těchto podmínek může být uživateli zablokován přístupu do sítě (tzv. ban).

4.3.    Uživatel nese plnou odpovědnost za veškerou škodu způsobenou užíváním sítě v rozporu s těmito podmínkami. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, které uživatel navštíví při užívání sítě. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou uživateli při užívání sítě, zejména nikoliv však výlučně za poškození, odcizení či ztrátu softwaru nebo dat uložených na technickém zařízení uživatele nebo poškození či zničení samotného technického zařízení uživatele.

4.4.    Uživatele bere na vědomí, že poskytovatel neposkytuje jakoukoliv záruku za dostupnost, funkčnost, výkonnost, rychlost sítě a dále kvalitu za přenos dat nebo ochranu přenášených dat.

V.

5.1.    Poskytovatel v souvislosti s poskytováním připojení k síti zaznamenává z bezpečnostních důvodů následující údaje:
5.1.1.     e-mailovou adresu, prostřednictvím které provedl uživatel registraci;
5.1.2.     MAC adresa a operační systém připojeného technického zařízení;
5.1.3.     použitý webový prohlížeč, jazykové nastavení, časové údaje použití sítě a údaje o přeneseném objemu dat.

5.2.    Důvodem zaznamenávání údajů dle předchozího odstavce je zajištění bezpečného provozu sítě a v případě zjištění závažného porušení těchto podmínek zajištění možnosti trvalého zablokování uživatelova přístupu k síti.

5.3.    Kromě zajištění bezpečnosti provozu sítě poskytovatel dále zpracovává výše uvedené údaje za účelem nabízení reklamních nabídek, zejména nikoliv však výlučně plánovaných celou sítí Con Gusto s.r.o.. Reklamní nabídky mohou být uživateli zaslány na e-mailovou adresu uživatele uvedenou při registraci.

5.4.    Uživatel užíváním sítě souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval po dobu užívání sítě, a v případě ukončení užívání sítě po dobu tří (3) let ode dne ukončení užívání sítě, ve své databázi údaje získané od uživatele.

5.5.    Veškeré údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem, přičemž jejich ochrana bude zajištěna v souladu se zněním nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) a v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5.6.    Uživatel udělením souhlasu dobrovolně souhlasí s poskytnutím shora uvedených údajů a potvrzuje, že si je vědom svých práv vyplývající pro něj z nařízení, zejména pak právo na informace dle ustanovení čl. 15 nařízení a právo na výmaz dle ustanovení čl. 17 nařízení.

VI.

6.1.    Pokud by některé ustanovení těchto podmínek bylo neplatné nebo se stalo neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto podmínek.

6.2.    Práva a povinnosti těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky.

6.3.    Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 10. 2021.